За нас

Сдружение „Джордж С. Маршал“ – България е неправителствена организация с нестопанска цел, основана в София през м. юли, 2001 година. Тя допринася за изграждането на гражданско общество в България и за установяването на сигурност и стабилност в Югоизточна Европа и Черноморския регион чрез координирана работа в три главни насоки:

 • Политика за сигурност и отбрана;
 • Засилване на регионалното сътрудничество в Югоизточна Европа и Черноморския регион;
 • Въвеждане на съвременни информационни и комуникационни технологии в сектора за сигурност.

Нашата мисия:

 • да дава обективни оценки и да развива стратегии за сигурността и стабилността в Югоизточна Европа и Черноморския регион, използвайки за целта сполучливия модел на плана „Маршал“ за Европа;
 • да постигне по-добро разбиране на реформите в политиката за сигурност и отбрана, във външната политика и в новите стратегии за сигурност и стабилност;
 • да допринесе за създаването на благоприятна среда за процеса на демократично вземане на решения в областта на сигурността;
 • да подкрепя прилагането на съвременни технологии в областта на сигурността и отбраната;
 • да подкрепя успешното развитие на българската отбранителна индустрия в процеса на интеграция в НАТО и ЕС.

Нашата стратегия:

Дейностите на Сдружение „Джордж С. Маршал“ – България – обучение, тренинги, научни изследвания, съчетани с прилагането на съвременни технологии – са фокусирани върху създаването на среда за ефективно вземане на решения в областта на външната политика, сигурността и отбраната. Сдружението се стреми да установи стратегическо партньорство с водещи организации и изследователски центрове, работещи в областта на външната политика, сигурността и отбраната. Сдружението в рамките на програмата Партньорство за мир е част от Консорциума на военните академии и институтите за изследвания на сигурността.

Дейностите на Сдружение „Джордж С. Маршал“ – България са съсредоточени в следните основни програми:

 • Научно-изследователски програми насочени главно към съставянето на проектозакони, организационни схеми, планове за преустройства и на сравнителни анализи и оценки;
 • Образователни програми и тренинги, семинари и конференции на национално и международно ниво с участието на депутати, служители от висшата администрация и представители от бизнес средите, академичната общност и на гражданското общество;
 • Консултативни проекти за правителствени, бизнес и международни организации
 • Мениджмънт, информационни проекти и изграждане на мрежа от партньорски взаимоотношения в релевантни сфери на интереси.

Стратегията се прилага в следните сфери:

 • Запознаване на парламентаристите с най-новите научни изследвания, с политики и практики в областта на националната, регионалната и международната сигурност; с демократичния контрол над сектора за сигурност и отбрана; с въпросите свързани с реформите в политиката за сигурност и отбрана и с членството в НАТО и ЕС;
 • Осъществяване на консултативни проекти с Народното събрание и правителството относно интеграцията в НАТО и въпросите на националната и международната сигурност;
 • Изграждане на стратегическата общност, работеща в областта на външната политика и в сектора за сигурност и отбрана на България, съчетано с въвеждането на съвременни технологии;
 • Подпомагане изготвянето и приемането на основни закони (поправки) засягащи:
  – защита на класифицираната информация;
  – предотвратяване и управление на кризи;
  – разузнаване и контраразузнаване;
  – отбраната;
  – въоръжените сили;
  – планиране и програмиране на отбраната;
  – модернизация на въоръжените сили;
  – обществени поръчки в областта на отбраната и аквизицията;
  – военна промишленост;
  – управление на информационнните технологии;
  – дипломатическа служба;
 • Интензивно запознаване на местните власти и общности с основните тенденции на реформите в сигурността и отбраната; с последствията от разширяването на НАТО в региона и със значението на гражданското общество при определянето на националните стратегически цели;
 • Запознаване на обществото (чрез кръгли маси, местни конференции и съвместни проекти с регионални НПО) с политическите интерпретации на основните насоки в развитието на реформите в сектора за сигурност, отбрана и външна политика.