За нас

Секция Информационни технологии в сигурността (ИТС) към Института по информационни и комуникационни технологии, БАН, изучава връзката между развитието на информационните системи и новите предизвикателства за сигурността в 21 век.

Интердисциплинарният изследователски колектив изследва, разширява и прилага методологии и похвати за IT управление, управление на промяната, проектиране и анализ на архитектури и способности, моделиране и симулиране на сектора за сигурност и управление на информационна сигурност.

Организационно, секция ИТС включва:

Център по мениджмънт на сигурността и отбраната (ЦМСО)
Съвместен център за обучение, симулации и анализ (СЦОСА)

Учени от секция ИТС са и основа на редколегията на списание Information & Security: An International Journal.

Моля, посетете новия сайт на адресwww.IT4Sec.org