Постижения

По-долу са резюмирани някои избрани наши постижения:

  • Разработена е архитектура на система за управление в извънредни ситуации, която е експериментално валидирана;
  • Изграден е Съвместен център за обучение симулации и анализ в областта на управлението при кризи и фокус върху компютърно подпомагани учения и гражданско-военното сътрудничество;
  • Разработена е методология и пакет сценарии за отбранително планиране;
  • Предложена е С4I архитектура на сектора за сигурност на Република България;
  • Разработен е софтуерен пакет за развитие, оценка, анализ и интерпретация на сценарии за управление при кризи;

sd_sw

  • Разработен е знаниен портал в областта на компютърно подпомаганите учения и приложния операционен анализ, като резултат от цялостен процес по изграждане на капацитет в областта на управлението при кризи с международна поддръжка (NATO SfP 981149).